Giúp sửa lỗi code cho arduino

Ai check lại code giúp em vs ạ :(((

#define trigPin 7
#define echoPin 6
#define led 13
#define led2 12
#define led3 11
#define led4 10
#define led5 9
#define led6 8
#define buzzer 3

int sound = 250;

void setup() {
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);

}

void loop() {
long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1;

if (distance <= 30) {
digitalWrite(led, HIGH);
sound = 250;
}
else {
digitalWrite(led,LOW);
}
if (distance < 25) {
digitalWrite(led2, HIGH);
sound = 260;
}
else {
digitalWrite(led2, LOW);
}
if (distance < 20) {
digitalWrite(led3, HIGH);
sound = 270;
}
else {
digitalWrite(led3, LOW);
}
if (distance < 15) {
digitalWrite(led4, HIGH);
sound = 280;
}
else {
digitalWrite(led4,LOW);
}
if (distance < 10) {
digitalWrite(led5, HIGH);
sound = 290;
}
else {
digitalWrite(led5,LOW);
}
if (distance < 5) {
digitalWrite(led6, HIGH);
sound = 300;
}
else {
digitalWrite(led6,LOW);
}

if (distance > 30 || distance <= 0){
Serial.println(“Out of range”);
noTone(buzzer);
}
else {
Serial.print(distance);
Serial.println(” cm”);
tone(buzzer, sound);

}
delay(500);
}

Hàm Serial.println là để xuống dòng, bạn chỉ để ngoặc đơn trống, không chứa ký tự bên trong

Serial.println(“Out of range”); ==========> Serial.println();
Serial.println(” cm”); =================> Serial.println();

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày, sẽ không được gửi trả lời.