bật tắt đèn bằng wifi esp8266v1 và arduino mega 2560

mọi người ơi e đang bị kẹt ở phần code liên kết.
/*
Arduino.VN - Điều khiển bật tắt 8 đèn led qua wifi, sử dụng esp8266 và Arduino
*/
#include <SerialCommand.h>

bool DEBUG = true; // Để true sẽ in ra kết quả của các lệnh AT với esp8266
byte timeOut = 60; // Timeout cho Serial
byte ledPin[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // Các chân led
SerialCommand sCmd;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial3.begin(115200);
Serial3.setTimeout(timeOut);
// PinMode các chân led
for(byte i = 0; i <8; i++){
pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
}
setupEep8266();
//sCmd.addCommand(“DTG”, changeStatus);
//sCmd.addCommand(“GET”, getStatus);
}

void loop()
{
sCmd.readSerial();
}

void changeStatus(){
char arg;
arg = sCmd.next();
if(arg != NULL){
int status = atoi(arg);
int size = sizeof(ledPin);
for(byte i = 0; i<size; i++){
byte value = bitRead(status, i);
digitalWrite(ledPin[i], value);
}
}
}
void getStatus(){
int size = sizeof(ledPin);
byte status = 0;
for(byte i = 0; i<size; i++){
byte value = digitalRead(ledPin[i]);
status += value
pow(2,i);
}
sendMessenge("STATUS "+status);
}
void setupEep8266(){
//sendData(“AT+RESTORE”,1000,DEBUG); // Khôi phục cài đặt
//sendData(“AT+RST”,1000,DEBUG); // RESET ESP8266
//sendData(“AT+CWMODE=2”,1000,DEBUG); // Chọn chế độ trạm phát wifi
//sendData(“AT+CWSAP=“DuongTV”,“khongcomang”,1,3”,1000,DEBUG); Cài đặt cho mạng wifi
sendData(“AT+CIPMUX=1”,1000,DEBUG); // Bật chế độ đa kết nối
//sendData("AT+CIPSTA=“192.168.4.193"”,1000,DEBUG); //Set ip tĩnh
sendData(“AT+CIFSR”,1000,DEBUG); // Hiển thị ip
sendData(“AT+CIPSERVER=1,80”,1000,DEBUG); // Khởi động Server ở port 80
}

void sendMessenge(String messenge){
String cipSend = “AT+CIPSEND=0,”;
cipSend += messenge.length();
sendData(cipSend,timeOut,false);
sendData(messenge, timeOut, false);
}

String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
{
String response = “”;
Serial3.println(command);
long int time = millis();

while( (time+timeout) > millis()){
  while(Serial3.available()){
    char c = Serial3.read();
    response+=c;
  }  
}

if(debug){
  Serial.print(response);
}
return response;

}

đây là code. Nhưng sao khi mình bật đt lên k thấy kết nối với esp 8266v1 và k thể login đc.
Xin mọi người giúp e với ạ

Chủ đề này sẽ được tự động đóng sau 90 ngày, sẽ không được gửi trả lời.