Arduino Day Hanoi

Nhóm trao đổi sự kiện Arduino Day tại Hà Nội

Chuyển qua chuyên mục này nha anh @Tuanmaker
https://community.makers.vn/c/thao-luan/arduinoday-2019-hanoi